Αλυσίδες

Οι αλυσίδες σήμανσης είναι απαραίτητες σε κάθε χώρο εκτέλεσης εργασιών για τη σωστή κατανομή και διαχωρισμό του χώρου καθώς και την φυσική προστασία των εργαζόμενων.